همکاران مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

دکتر بزرگی

علی حاجی آقا بزرگی امیری

رئیس مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران
Email: alibozorgi@ut.ac.ir
شماره تماس: ۰۹۱۲۶۰۵۵۲۴۵

مجید احمدی کافشانی

کارشناس مسئول تدوین محتوای دوره ها
Email: Majidahmadi@ut.ac.ir
شماره تماس: ۶۱۱۱۳۵۹۵

اعظم السادات سیدی

کارشناس اجرای دوره ها
Email: stc@ut.ac.ir
شماره تماس: ۶۱۱۱۳۵۹۴

مجید نویدی ثمرین

کارمند تدارکات و پشتیبانی