ماموریت ها

  • آموزش و توانمندسازی حرفه ­ای کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران؛
  • مدیریت فرآیند آموزش­ های سازمانی شامل نیازسنجی، طراحی و برنامه ­ریزی آموزشی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره ­­ها؛
  • ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ ای به سایر سازمان ­ها و جامعه.