عارضه يابی فرآيندهای مديريت آموزش سازمان ها

بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی ممکن است دارای واحد آموزش مستقر نباشند و مجبور به برون سپاری آموزش ها باشند که با توجه به عدم شناخت موسسات آموزشی در ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای سازمان، امری غیر اثر بخش باشد. به این منظور مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران آمادگی استقرار سامانه ها و فرآیندهای مدیریت آموزش را در سازمان ها دارد. به این منظور واحد آموزش سازمانی در سازمان ها از نظر منایع انسانی مورد نیاز، فرآیندهای آموزشی، سامانه های فناوری اطلاعات، کلیه سیستم های مدیریتی و استانداردهای آموزشی مورد نیاز طراحی و استقرار می یابند و این مرکز سازمان را تا به جریان انداختن واحد آموزش مستقل همراهی میکند.

  • برگزاری جلسات مشاوره با سازمان متقاضی جهت شناخت فرآيند آموزش
  • بررسی فرآيندهای سیستم مديريت آموزش و شناسايی نقاط قوت و ضعف سیستم
  • مصاحبه با کارکنان آموزش برای استخراج گلوگاه ها و مشكلات
  • ارائه راهكارها برای بهبود، افزايش کارايی و اثربخشی سیستم مديريت آموزش
  • تعريف پروژه های بهبود برای برطرف کردن عارضه های شناسايی شده
  • امكان پیاده سازی پروژه های پیشنهادی از جانب مرکز آموزش های ضمن خدمت
  • امكان مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های بهبود از جانب سازمان يا پیمانكار طرف سوم