شبیه سازی فرایند کسب و کار

شبيه سازی فرآيندهای كسب و كار

اهداف دوره:
هدف اين دوره آشنايی دانشجويان به خصوص دانشجويان مهندسی صنايع، مديريت و كارآفرينی با ابزارهای شبيه سازی، فرآيندهای مدل سازی, ترندها و مفاهيم روز دنيا در بحث شبيه سازی فرآيندهای يك سيستم كسب و كار می باشد.

آشنايی با مفاهيم نو و ترندهای شبيه سازی سيستم های كسب و كار، به مديران، مهندسان، كارآفرينان و دانشجويان ديد وسيع تر و شناخت جامع تری از جديدترين قابليت ها و امكانات شبيه سازی در پروژه های روز دنيا می بخشد و به آن ها در بخش های زير كمك می كند:

  • شبيه سازی تغييرات اطلاعاتی، سازمانی و محيطی؛ و مشاهده تأثير اين تغييرات بر رفتار مدل
  • انجام اصلاحات در سيستم تحت بررسی بدون صرف هزينه هنگفت؛ با توجه به شناخت حاصله از مدل
  • شبيه سازی سيستم مورد نظر
  • استفاده از شبيه سازی برای طراحی آزمايش و يا خط مشی های جديد پيش از اجرا

آشنایی با ابزارها، شيوه ها و فرآيندهای شبيه سازی در مدل سازی يك سيستم كسب و كار بسيار ضروری  است و عموماً در ساير دوره ها آموزش داده نمی شود؛ مگر در كارگاه های جانبی به صورت موردی و نه با جامعيت مطالب اين دوره.

ضرورت و اهميت استفاده از ابزار شبيه سازی:

در دسترس بودن ابزارهای شبيه سازی، توانايی های گسترده محاسباتی، هزينه محاسباتی اندك و پيشرفته تر شدن روز افزون روش های شبيه سازی، اين مبحث را به عنوان يكی از رايج ترين و مؤثرترين ابزار تحقيق در تجزيه و تحليل سيستم ها بدل كرده است.
از مزايا و ويژگی های كاربردی و اساسی استفاده از مدل شبيه سازی در يك سيستم كسب و كار می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • تحليل طرح ها و خط مشی های پيشنهادی پس از ساخت مدل سيستم كسب و كار.
  • امكان تجزيه و تحليل يك سيستم با داده های ورودی تقريبی و ناقص.
  • سهولت در استفاده از روش های شبيه سازی نسبت به روش های تحليلی صرف.
  • شبيه سازی ابزار مناسبی برای بهبود عملكرد سيستم و نشان دادن عدم قطعيت در متغير های سيستم به شمار می رود.
  • با استفاده از روش های شبيه سازی برای مدل كردن يك سيستم كسب و كار، می توان به مقايسه و بررسی سناريوها مختلف با يكديگر پرداخت.

نحوه ثبت نام با پرداخت هزینه (به صورت حضوری در بانک)

متقاضيان لازم است مبلغ شهريه را به شماره حساب 8390888949  شماره شبا IR550120000000008390888949، شناسه پرداخت 503401401140 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران کد 7/6739 به نام مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران (بابت دوره شبيه سازی فرآيندهای كسب و كار) واريز نمايند.  درج شناسه پرداخت هنگام پرداخت مبلغ دوره الزامی می باشد. ارسال تصویر فیش واریز به آدرس ایمیل stc@ut.ac.ir  الزامی است.