روزشمار عنوان شروع پایان
روز اول
شروع وبینار
۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰
۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲