برنامه های مرکز

 

 • برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت عمومی و تخصصی کارمندان، مدیران و اعضای هیات علمی
 • برگزاری منظم و فصلی دوره های آموزشی در راستای برنامه های توسعه دانشگاه تهران
 • برگزاری آزمون های موردی نظیر آزمون اعمال مدرک، آزمون تبدیل وضع کارکنان
 • بررسی درخواست های واحد‌های دانشگاه در خصوص برگزاری دوره و مجوز برگزاری و نظارت بر آن
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس های موردی در راستای برنامه های دانشگاه و کشور
 • ارزیابی های جدی تر دوره های آموزشی از منظر قواعد آموزشی و نظارت بر اجرای و ارزیابی انتهای دوره
 • تعامل با معاونت برنامه ریزی، معاونت آموزشی و سایر معاونت ها به منظور نیازسنجی دوره های تخصصی
 • کارمندان، مدیران و اعضای هیات علمی
 • شناسایی، بکارگیری و ارزشیابی مدرسین خبره (اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی)
 • ثبت و ضبط محتوای کلیه دوره های برگزار شده
 • تدوین محتواهای دوره های آموزشی برای برخی از دوره های منتخب
 • ارتقاء سامانه های نرم افزاری، بانک های اطلاعاتی، زیرساخت های سخت افزاری و رفاهی برگزاری دوره های آموزشی
 • طراحی وبسایت مرکز آموزش های ضمن خدمت و فعالتر نمودن شبکه های ارتباطی یا دانش پذیران و مدرسین
 • بهره گيري هرچه بيشتر از آموزش الکترونیکی و برگزاري سبدی از آموزش‌ها و آزمون ها به شیوه الکترونیکی
 • اخذ گواهی‏نامه‏ های داخلی و بین‏ المللی مرتبط با آموزش های سازمانی
 • تدوين دستورالعمل و شیوه نامه های مرتبط با آموزش های ضمن خدمت کارکنان
 • طراحی بروشورهای معرفی و تقویم آموزشی دوره های برون سازمانی
 • ارائه گزارشات ادواري در خصوص عملکرد مرکز آموزش و برنامه ها و بودجه جهت تحقق اهداف
 • رایزنی و ایجاد تعامل با سازمان ها جهت همکاری مشترک و برگزاری دوره های آموزشی