مرکز آموزش­ های ضمن خدمت دانشگاه تهران در راستای ماموریت­ های محوله، آمادگی خود را برای برگزاری دوره­ های میان مدت و بلندمدت به شرح عناوین ذیل و یا عناوین پیشنهادی سازمان مربوطه در محل دانشگاه تهران یا در محل سازمان مربوطه اعلام می دارد. دوره های برگزار شده ذیل مرکز همراه با ارائه گواهی نامه معتبر از سوی مرکز آموزش ­های ضمن خدمت و دفتر آموزش ­های آزاد دانشگاه تهران و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (قابل ترجمه) می باشد.