دوره جامع و کاربردی مدیریت قراردادهای خرید و فروش بين المللی

الف- معرفی دوره قراردادهای خرید و فروش بین المللی:

از آنجا که در حوزه بازرگانی بين المللی دوره های متعددی برگزار می گردد که اغلب ضمن داشتن هم پوشانی با يکديگر، رويکردها و اهداف آموزشی غيرهمسو و مختلفی را دنبال می نمايند، بر آن شديم که در طي يک دوره جامع که با رويکردی کاربردی و هدفمند تدوين شده، کليه مباحث و آموزش های مورد نياز فعالان بازرگانی و شرکت های وارد کننده و صادرکننده را در حوزه قراردادهای خريد و فروش بين المللی ارايه نماييم. اين مباحث شامل سه ماژول و کليه موضوعات اصلی و پيرامونی قراردادهای بازرگانی خارجی است که با رعايت پيوستگی و انسجام دروس توسط جمعي از متخصصان و اساتيد خبره بازرگانی، آموزش داده می شود و بدين لحاظ نياز فراگيران به گذراندن دوره ها و کارگاه هاي متعدد و پراکنده مرتفع می گردد.

 

این دوره دربرگیرنده 3 ماژول آموزشی شامل مباحث پیش از انعقاد قرارداد، حین قرارداد و پس از انعقاد است.

ب- دروس اين دوره:

  1. اينکوترمز و کاربرد آن در عمليات بازرگانی
  2. حمل و نقل بين المللی کالا و بيمه باربری
  3. پرداخت بهای کالا و خدمات
  4. ضمانت نامه ها و کاربرد آن در قرارداد
  5. مکاتبات و نامه نگاری های بازرگانی
  6. تنظيم قراردادهای خريد و فروش 1
  7. تنظيم قراردادهای خريد و فروش 2
  8. امور گمرکی و ترخيص کالا و تجهيزات

 

مدرسان دوره:

دکتر بهمن متولی: متخصص قراردادها و مذاکرات بين المللی و داور ICC سوييس

آقاي افشين خانی: متخصص مبادلات ارزي و پرداخت های بين المللی و عضو کميسيون بانکیICC ايران

آقای امير تهامی نژاد: متخصص امور حمل و نقل بين المللی و مدرس رسمیFIATA

آقای سعيد تراشيون: متخصص ضمانت نامه های ارزی و ریالی از بانک تجارت

دکتر کريم رسولی: متخصص امور گمرکی و معاون دفتر مطالعات گمرک ايران