فرم ثبت نام الکترونیکی
  • ثبت مشخصات

  • برای مثال:4608968882
  • برای مثال:09108360292
  • داده کاوی و علم داده در SQL Server و Azure ML با رویکرد کسب و کار هوشمند و مدیریت دانش مشتری (Customer Knlowledge Management)

  • 0 ریال

خبرنامه مرکز آموزش های ضمن خدمت

از دوره های جدید, اخبار و اطلاعیه ها با خبرشوید

با شما در تماس خواهیم بود

بعدا تلاش کنید