دکتر علی بزرگی امیری

رييس مركز مطالعات مهندسي فرآيند و مديريت منابع دانشگاه تهران

دكتر محمد احمدزاده

مشاور و مدرس كسب و كار، مديريت پروژه و مديريت چابك

مهندس عليرضا حكيمي اصل

عضو بنياد ملي نخبگان و تحليلگر كسب و كار در سازمان راه آهن ج.ا.ا

مهندس اميررضا تجلي

مدرس دوره هاي علم داده در دانشگاه تهران و شريف