راهبردهای مرکز

 

  • ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه‏­ های توانمندسازی منابع انسانی با برنامه­­ های توسعه­ ای دانشگاه و کشور؛
  • ايجاد یکپارچگی و تعامل بين عناصر فرآيند آموزش به عنوان رويكردی فرآيندی-تعاملی؛
  • ایجاد تناسب بین برنامه ‏­های آموزشی با نیازهای شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزش‏­ های غیرضروری؛
  • ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمند‏سازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش؛
  • بهره‏ گیری از استانداردهای ملی و بين‏ المللی در مديريت و راهبری فرآيند آموزش؛
  • استفاده از رويكردها، مدل‏‌ها، روش­ ها و فناوری‏­ های نوين در مدیریت فرآیند آموزش؛
  • تمرکز بر آموزش‏‌های کوتاه ­مدت کاربردی و مهارتی؛
  • ایجاد انگیزه خودشکوفایی و موفقیت فردی و سازمانی به صورت خود کنترلی؛
  • بهره گیری از توان واحدهای مختلف دانشگاه در برگزاری دوره­­ ها (با نظارت مرکز)؛
  • استفاده از منابع و ظرفیت‏ های درون و برون دانشگاهی در تأمین خدمات برتر آموزشی.