اعتباربخشی و صدور گواهينامه های معتبر و مورد تاييد دانشگاه تهران

مرکز آموزش های ضمن خدمات دانشگاه تهران، به عنوان ناظر می تواند بر اجرای اثر بخش دوره های آموزشی سازمان های دولتی و خصوصی علاوه بر اجرا، نظارت داشته باشد و گواهینامه معتبر و مورد تایید دانشگاه تهران را برای دانش پذیرانی که با موفقیت دوره آموزشی را سپری نموده اند، صادر نماید. لازم به ذکر است که نیاز است تا سازمان های متقاضی برای اعتباربخشی و صدور گواهینامه های مربوطه، استانداردهای مرکز آموزش های ضمن خدمت را در تمامی فرآیندهای آموزشی خود رعایت کنند که این امر با نظارت این مرکز قابل احراز می باشد.

  • ارزيابی و تايید صلاحیت اساتید
  • نظارت بر دوره های آموزش خارج مرکز جهت تايید
  • صدور گواهینامه های معتبر
  • امكان احراز صلاحیت گواهینامه های صادره از طريق تارنمای مرکز