استقرار سامانه های مديريت آموزش

بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی ممکن است دارای واحد آموزش مستقر نباشند و مجبور به برون سپاری آموزش ها باشند که با توجه به عدم شناخت موسسات آموزشی در ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای سازمان، امری غیر اثر بخش باشد. به این منظور مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران آمادگی استقرار سامانه ها و فرآیندهای مدیریت آموزش را در سازمان ها دارد. به این منظور واحد آموزش سازمانی در سازمان ها از نظر منایع انسانی مورد نیاز، فرآیندهای آموزشی، سامانه های فناوری اطلاعات، کلیه سیستم های مدیریتی و استانداردهای آموزشی مورد نیاز طراحی و استقرار می یابند و این مرکز سازمان را تا به جریان انداختن واحد آموزش مستقل همراهی میکند.

  • طراحی و پیاده سازی وب سايت آموزشی
  • طراحی و پیاده سازی سیستم يادگیری سازمانی
  • طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مديريتی
  • طراحی و پیاده سازی سامانه يادگیری
  • e-learning الكترونیكی
  • طراحی و پیاده سازی دوره های آموزشی مبتنی بر موبايل
  • طراحی اپلیكیشن های مربوطه