مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران، خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت آموزش شامل نیازسنجی، تأمین محتوا، برگزاری و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی را با رویکردی علمی و کاربردی به سازمان های دولتی و خصوصی ارائه می نماید. در فاز نخست، جلساتی در محل سازمان های متقاضی با مدیران و کارشناسان آموزش و دیگر واحدهای مربوطه به منظور عارضه یابی چرخه مدیریت آموزش برگزار می شود و گزارشی از نحوه عملکرد جاری سیستم مدیریت آموزش ارائه می گردد. همچنین برای برطرف شدن مشکلات و گلوگاه های سیستم مدیریت آموزش، با استفاده از عارضه یابی انجام شده، پروژه های بهبود به سازمان متقاضی ارائه می گردد که مرکز آموزش های ضمن خدمت می تواند به عنوان مجری و یا مشاوردر کنار سازمان به منظور انجام پروژه های بهبود پیشنهادی باقی بماند.

  • اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت در محل سازمان یا مرکز آموزش یا به صورت برخط
  • اجرای دوره های آموزشی های تخصصی و حرفه ای برای مدیران سازمان ها
  • نیازسنجی آموزشی برای سازمان هادر سطوح مختلف کارکنان سازمان ها
  • طراحی و تدوین مدل های شایستگی و تعیین دوره های مورد نیاز برای مدیران سازمان ها
  • طراحی و برنامه ریزی آموزشی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز
  • شناسایی و تامین اساتید مجرب برای اجرای دوره ها
  • ارزیابی و اثربخشی دوره ها و ارائه گزارش های مدیریتی